Boats along the Ganga near Farakka. Image source: Sarah Jamerson

क्षेत्रिय सहयोग

दिगो विकासका लागि देशहरू कसरी एकै ठाउँमा आउन सक्छन् ?